// Disclaimer

Op deze pagina vindt u onze disclaimer, waarin wij aangeven onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

COERS // Online branding heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend.COERS // Online branding aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.COERS // Online branding behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen.

Informatie van derden

COERS // Online branding is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink.COERS // Online branding is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.

Email gebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e-mails bij COERS // Online branding vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden .COERS // Online branding kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door COERS // Online branding .

  

1. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij .
 

2. Geen garantie op juistheid

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen.
 

3. Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

Top
Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacyverklaring - Cookieverklaring - Verwerkers